Analiza SWOT

Co to jest analiza SWOT?     Analiza SWOT jest techniką, która w sposób graficzny pozwala przedstawić ocenę organizacji, procesu czy produktu z punktu widzenia zasobów oraz wpływu otoczenia. Skrót SWOT bierze się od słów: Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats, czyli mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. I w taki właśnie sposób realizowana jest […]